top of page

ספריית מקורות

ועדות החקירה - דוחות ומסמכים

דוח הוועדה הפרלמנטרית

סמל המדינה.JPG

מיפוי המידע על ילדים עלומים באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע

לולגו ארכיון.JPG

מסמכי "פרשת ילדי תימן ואחרים" בארכיון המדינה

מאמרים מחקריים

חטיפתה של ההיסטוריה

שריאל בירנבוים, השילוח 13 (פברואר 2019)

עלילה שנולדה בברוקלין החרדית של שנות השמונים מניעה עד היום את השיח הציבורי בישראל, כשהיא מבקרת בדרך אצל מאיר כהנא ועוזי משולם. סיפורה המוזר של פרשת "חטיפת" ילדי תימן, ששום ועדה לא תועיל לשכנע שמעולם לא התרחשה.

ילדי הלך לאן? - מכשלים מתודולוגיים אל מסקנות שנקבעו מראש

אבשלום בן צבי ואבי פיקאר, התפרסם בגרסה מקוצרת בכותרת "קונספירציה כבקשתך", השילוח 22 (כסלו תשפ"א, נובמבר 2020)

מאמר מקיף לביקורת ספרו של נתן שיפריס "ילדי הלך לאן?". המאמר מציג את הכשלים המתודולוגיים המרכזיים בספרו של שיפריס ומדגים על סמך מקרים שהוצגו בספר כיצד ניתן היה לחקור את הפרשה באופן טוב יותר. לקריאת המאמר המלא באתר "השילוח"

ילדי תימן הנעדרים: מדיקליזציה של הגירה ודה-מדיקליזציה של ההיסטוריה

יחיאל בר-אילן, משפט רפואי וביו-אתיקה 8 (2020)

מאמר זה בוחן את "פרשת ילדי תימן" מנקודת מבט של הרפואה, המשפט הרפואי ומדיניות בריאות בתחילת דרכה של המדינה. הטרגדיה המשמעותית ביותר והמושתקת ביותר היא השיעור העצום של תמותת תינוקות בקרב עולי תימן..

פרשת ילדי תימן הנעדרים: האם אכן נחטפו ואומצו ילדי עולי תימן?

דב לויטן, בני תימן — מחקרים ביהדות תימן ומורשתה 251 (אהרון גימאני, רצון ערוסי ושאול רגב עורכים), 2011

המאמר בוחן את מקורות "טענת החטיפות והאימוצים" ואת התשתית העובדתית וההיסטורית שלה, תוך הפניית תשומת לב מיוחדת לכתבות ופרסומים בשונים בעיתונות. 

בין תימן לישראל: מ'מרבד הקסמים' לפרשת ילדי תימן

אסתר מאיר-גליצנשטיין (ילדים של הלב, טובה גמליאל ונתן שיפריס עורכים), 2019

המאמר מציג את תולדות העלייה הגדולה מתימן ואת הקשיים המיוחדים שעברו עליהם בדרכם בתימן ובמחנה המעבר בעדן, המהווים רקע היסטורי לפרשת ילדי תימן.

באין חשד אין חקירה אמיתית: "דוח ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן"
בועז סנג'רו, תיאוריה וביקורת 21 (סתיו 2002)

המאמר מבקר בחריפות את עבודת ועדת החקירה הממלכתית. טוען כי מראש נעדרה "אפיסטמולוגיה של חשד" וכי היא פעלה "לקבור" את הסוגייה הציבורית במסווה של טיפול רציני (לביקורת המאמר וגישת המחבר ראו תגובתו של אבי פיקאר).

האם ראוי להקים ועדת חקירה חדשה ל'פרשת ילדי תימן'?

דב לויטן, תימא י"ד 188 (תשע"ז)

המאמר סוקר את לידתה של הפרשה, את ועדות החקירה שהוקמו ואת התלונות נגד ועדות אלה. מסקנתו היא כי על אף שיש בסיס לחלק מן התלונות, אין סיכוי ממשי לגילוי ממצאים חדשים על-ידי ועדה נוספת ועל כן אין טעם בכך.

​מן העיתונות

מה מגלים המסמכים
יעקב לזוביק, "מוסף הארץ" (23.4.2019)

​מנהל ארכיון המדינה שהוביל את מבצע חשיפת חומרי הארכיון מתאר את תהליך החשיפה ואת מסקנותיו מעיון במסמכים.

פאנל היסטוריונים בהשתתפות החוקרים ד"ר דב לויטן, ד"ר אבי פיקאר ואבשלום בן-צבי, המציגים את ממצאי המחקר ההיסטורי בפרשה. נערך בתאריך 15 ביולי 2020 בהנחיית ד"ר נירית בן-ארי.

youtube_edited.jpg

"בר-דעת" סדרת פודקאסטים של אוניברסיטת בר-אילן, מארחת את ד"ר אבי פיקאר לשיחה על הפרשה, בשני פרקים (ראשון ושני).

youtube_edited.jpg

אתרים ובלוגים

bottom of page